Privacy verklaring


Privacy verklaring van vzw Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt

VZW Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de leden/cursisten in functie van eigen communicatie, groepsindeling.

Hieronder lees je hoe VZW Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt, met maatschappelijke zetel te 3950 Kaulille, Dorperheideweg 19, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze werking.

VZW Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de leden/cursisten te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

VZW Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf via het inschrijvingsformulier invult.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

VZW Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht zoals groepsindeling en opmaken examenformulieren.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien u hier de toestemming voor geeft
  • Als we de gegevens verwerken in een examenformulier of aanvraag bijdrage ziekenfonds voor sportverenigingen.

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode zolang u deelneemt aan cursussen van onze Hondenschool.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen met mt.jonckers@telenet.be

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van VZW Hondenschool De Trouwe Vriend Bocholt opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Nog vragen of bedenkingen?

Mail naar mt.jonckers@telenet.be of tel. 0474 62 11 38